Delårsrapport april 2022 för Uddevalla kommun

Prognosen för 2022 pekar mot ett överskott på 173 mkr.

Stadshuset, det är ljusblått och har en entré med texten Uddevalla kommun och kommunens stadsvapen, framför stadshuset finns en prunkande rabatt

Effekterna av pandemin hade knappt hunnit avta förrän situationen i Ukraina kraftigt försämras, vilket påverkar den kommunala verksamheten och ekonomin, bland annat i form av kostnadsökningar och hög inflation. De ekonomiska konsekvenserna för kommunens ekonomi för året ser trots detta ut att fortsätta i den riktning som avslutade föregående år. Kommunens resultat påverkas på kort sikt av en god tillväxt av skatteintäkterna, vilket gör att ekonomin ser relativt ljus ut även för 2022.

Resultat t.o.m. april

Kommunens resultat till och med april uppgår till 76 mkr och kan jämföras med ett budgeterat resultat på -67 mkr för perioden. Budgetavvikelsen på 143 mkr beror till stor del på nämndernas samlade budgetavvikelse på 44 mkr. Centralt oförbrukade medel och ger en budgetavvikelse på 80 mkr och avser bland annat avsatta budgetmedel för kommande badhusdrift, lägre pensionskostnader. Finansnettot har en positiv avvikelse på 8 mkr. Dessutom avviker skatteintäkter och generella statsbidrag med 11 mkr mot budget.

De allra flesta nämnderna har en positiv budgetavvikelse för perioden. Största avvikelsen har kommunstyrelsen med 22,2 mkr och socialnämnden med 19,0 mkr.

Samhällsbyggnadsnämnden har en negativ budgetavvikelse med -11,7 mkr.

Resultatet för kommunkoncernen (dvs inklusive bolag, stiftelser och kommunalförbund) uppgår till 164 mkr. Förutom kommunens resultat på 76 mkr uppgår resultatet för UUAB-koncernen 71 mkr, Uddevallahem 15 mkr, Ljungskilehem 1 mkr samt HSB´s stiftelse Jakobsberg 1 mkr. Av bolagen inom UUAB koncernen redovisar koncernen Uddevalla Energi AB det största enskilda resultatet på 64 mkr.

Investeringar

Kommunens investeringar uppgår till 147 mkr och kommunkoncernens till 268 mkr. Merparten av koncernföretagens investeringar återfinns inom Uddevalla Vatten AB, Stiftelsen Uddevallahem och Uddevalla Energi AB.

Invånarantal

Invånarantalet har hittills under året ökat med 110 personer och uppgår 2021-08-31 till 57 230 invånare.

Helårsprognos

Helårsprognosen för kommunens resultat är 173 mkr att jämföra med ett budgeterat resultat på 41 mkr. Resultatet innehåller en jämförelsestörande post på 8 mkr så budgetavvikelse exklusive jämförelsestörande poster är 124 mkr. Totalt uppvisar nämnderna ett prognosticerat underskott på -21 mkr. I nämndernas prognosticerade resultat finns avvikelser hos kommunstyrelsen med 10,5 mkr, socialnämnden med 10 mkr, samhällsbyggnadsnämnden -28 mkr, barn- och utbildningsnämnden bedöms hamna på -13 mkr och kommunfullmäktige prognostiserar en avvikelse på -0,5 mkr.

I övrigt finns det centrala öronmärkta medel som ger en nettoavvikelse på 83 mkr. En del av dessa ger överskott då de inte kommer att förbrukas under året som exempelvis avsatta budgetmedel för kommande badhusdrift. Skatteintäkter och generella statsbidrag ger en avvikelse på 55 mkr.

Årsprognosen för kommunkoncernen är 291 mkr att jämföra med budgeterade 144 mkr. Det ger en budgetavvikelse på 147 mkr som till största del beror på kommunens budgetavvikelse.

Kommunens investeringar för helåret beräknas till 684 mkr och kommunkoncernens till 1 252 mkr.

Mer information och delårsrapporter