Uddevallas nya översiktsplan antogs av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutade idag onsdag 8 juni att anta Uddevallas nya digitala översiktsplan. Översiktsplanen ger en vägledning för hur Uddevalla ska utvecklas fram mot 2050. Den omfattar mark- och vattenanvändning i hela kommunen, visar inriktning och långsiktig utveckling av den fysiska miljön och säkerställer en god hushållning av resurser.

En bild på den vita kartan med översiktsplanen, man ser Uddevalla kommun med stråk som är markerade med grönt, blått och rosa och pilar som visar riktningen

Uddevallas nya översiktsplan är digital och innehåller en stor mängd information.

Uddevallas nya översiktsplan finns enbart digitalt. Planen anger utvecklingsinriktning för kommande detaljplaner och innehåller även ställningstaganden till exempel gällande barn och unga, friluftsliv och digitalisering. Syftet med översiktsplanen är att ta tillvara Uddevalla kommuns unika läge, och stärka alla invånares lust att utveckla sig själva och sin omgivning, för att på så sätt bidra till ett gott liv med en hög livskvalité.

Översiktsplanen från 2010 gäller ända fram till dess att Uddevallas nya översiktsplan har vunnit laga kraft, vilket den kan göra först efter en överklagandetid på 3 veckor efter antagandet i kommunfullmäktige.

Här kan du se Uddevallas nya översiktsplan

Läs mer om översiktsplanen