Trädgårdsgatan renoveras från 8 augusti

Nu ska Trädgårdsgatan intill Rådhuset i centrum få en ansiktslyftning. Gatan kommer att renoveras på sträckan mellan Kilbäcksgatan och Kungsgatan. Arbetet startar på måndag 8 augusti då gatan stängs av för all biltrafik. Gående kommer att kunna passera arbetsområdet.

Trädgårdsgatan mot Kungstorget, Rådhuset syns till vänster och till höger syns restaurangen Pinchos

Trädgårdsgatan ska renoveras på sträckan mellan Kilbäcksgatan och Kungsgatan, arbetet startar måndag 8 augusti.

Renoveringen av Trädgårdsgatan är en del i arbetet med att snygga upp flera av de sidogator i centrum som leder in till nyrenoverade Kungsgatan och Kungstorget. Arbetet med Trädgårdsgatan planeras pågå till december, samt någon månad under våren 2023 då stenläggning sker. Efter renoveringen kommer Trädgårdsgatan att se ut på liknande vis som den nyrenoverade Kålgårdsbergsgatan.

Arbetet på Trädgårdsgatan innebär att

  • Befintlig stensättning i gatan rivs upp.
  • Hela VA-systemet byts ut, nya el- och optoledningar (fiber) läggs eller kompletterar befintliga.
  • De fyra befintliga belysningsstolparna byts ut mot nygjutna stolpar som uppfyller dagens elkrav.
  • Stenhällarna i korsningen Kungsgatan/Trädgårdsgatan tas bort och ersätts med smågatsten.
  • Sen höst/tidig vinter läggs ett lager asfalt på gatan inför vintern. Först under våren 2023 läggs stenflis och smågatsten, för att undvika problem med sättningar under tjälsäsongen efter genomförda grävarbeten.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00