Delårsrapport augusti 2022 för Uddevalla kommun

Prognosen för helåret 2022 pekar mot ett överskott på 229 mkr.

Stadshuset, en ljusblå byggnad med blommande plantering framför huset, med texten Uddevalla kommun ovanför entrén

Utvecklingen under andra tertialet har varit turbulent. Coronapandemin har klingat av samtidigt som den oroliga situationen i Ukraina fortsätter. Det har medfört utmaningar i form av rekordhög inflation, stigande räntor och en fortsatt stor osäkerhet om vilken påverkan det får på den kommunala verksamheten och ekonomin. Ovanligt stora prishöjningar märks för många varor och tjänster, vilket leder till stora kostnadsökningar för kommunen, samt bidrar till den höga inflationen.

De senaste årens starka ekonomi ser ut att fortsätta även under 2022, men utvecklingen ser ut att snabbt bromsa in kommande år. Kommunens resultat påverkas på kort sikt av en god tillväxt av skatteintäkter, statsbidrag och lägre pensionskostnader än föregående år, vilket skapar ett starkt resultat 2022. Prognosen för året visar på ett resultat som är väsentligt bättre än budget.

Resultat t.o.m. augusti

Kommunens resultat till och med augusti uppgår till 247 mkr och kan jämföras med ett budgeterat resultat på 47 mkr för perioden. Budgetavvikelsen uppgår till 170 mkr, exkl budgetavsättningen för badhuset om 30 mkr, och beror till stor del på nämndernas samlade budgetavvikelse på 44 mkr. Centralt oförbrukade medel ger en budgetavvikelse på 71 mkr och avser bland annat lägre pensionskostnader och arbetsgivaravgifter. Finansnettot har en positiv avvikelse på 13 mkr. Dessutom avviker skatteintäkter och generella statsbidrag med 72 mkr mot budget.

De allra flesta nämnderna har en positiv budgetavvikelse för perioden. Största avvikelsen har kommunstyrelsen med 35 mkr och socialnämnden med 22 mkr.

Samhällsbyggnadsnämnden har en negativ budgetavvikelse med -21 mkr.

Resultatet för kommunkoncernen (dvs inklusive bolag, stiftelser och kommunalförbund) uppgår till 387 mkr. Förutom kommunens resultat på 247 mkr uppgår resultatet för UUAB-koncernen 103 mkr, Uddevallahem 32 mkr, Ljungskilehem 3 mkr, Gustafsbergsstiftelsen 2 mkr samt HSB´s stiftelse Jakobsberg 1 mkr. Av bolagen inom UUAB koncernen redovisar koncernen Uddevalla Energi AB det största enskilda resultatet på 78 mkr.

Investeringar

Kommunens investeringar uppgår till 317 mkr och kommunkoncernens till 568 mkr. Merparten av koncernföretagens investeringar återfinns inom Uddevalla Vatten AB, Stiftelsen Uddevallahem och Uddevalla Energi AB.

Invånarantal

Invånarantalet har hittills under året ökat med 225 personer och uppgår 2022-08-31 till
57 346 invånare.

Helårsprognos

Helårsprognosen för kommunens resultat är 229 mkr att jämföra med ett budgeterat resultat på 41 mkr. Resultatet innehåller en jämförelsestörande post på 11 mkr så budgetavvikelse exklusive jämförelsestörande poster är 177 mkr. Totalt uppvisar nämnderna ett prognosticerat underskott på -15 mkr. I nämndernas prognosticerade resultat finns avvikelser hos kommunstyrelsen med 23 mkr, socialnämnden med 14 mkr, samhällsbyggnadsnämnden
-35 mkr, barn- och utbildningsnämnden bedöms hamna på -16 mkr,
kultur och fritidsnämnden -1 mkr och kommunfullmäktige prognostiserar att hålla budget.

I övrigt finns det centrala öronmärkta medel som ger en nettoavvikelse på 108 mkr. En del av dessa ger överskott då de inte kommer att förbrukas under året som exempelvis avsatta budgetmedel för pensionskostnader och arbetsgivaravgifter. Skatteintäkter och generella statsbidrag ger en avvikelse på 83 mkr och finansnettot 13 mkr.

Årsprognosen för kommunkoncernen är 382 mkr att jämföra med budgeterade 144 mkr. Det ger en budgetavvikelse på 238 mkr som till största del beror på kommunens budgetavvikelse.

Kommunens investeringar för helåret beräknas till 697 mkr och kommunkoncernens till 1 194 mkr.

Delårsrapporter