Preliminärt årsbokslut 2022 för Uddevalla kommun

Uddevalla kommuns preliminära resultat för 2022 är 177 mkr.

stadshuset med snö utanför byggnaden

Resultatet för 2022 är bättre än budget

Det preliminära resultatet för 2022 uppgår till 177 mkr och kan jämföras med ett budgeterat resultat på 41 mkr. Under året klingade coronapandemin av, men kriget i Ukraina bröt ut. Det medförde utmaningar i form av hög inflation, stigande räntor, även prishöjningar på många varor och tjänster märktes av.

Trots ett turbulent år klaras budgeten för året. Största orsaken till det är att skatteintäkter och generella bidrag blev 111 mkr bättre än budget.

En större post som påverkat resultatet är den fortsatta inlösen av äldre pensionsförpliktelser (den s.k. pensionsskulden) på -104 mkr som möjliggjordes tack vare det goda resultatet.

Nämnderna 22 mkr bättre resultat jämfört med budget

Kommunens preliminära resultat för 2022 uppgår till 177 mkr och kan jämföras med ett budgeterat resultat på 41 mkr för perioden. Budgetavvikelsen uppgår till 136 mkr, detta beror till viss del på nämndernas samlade budgetavvikelse på 22 mkr. Centralt oförbrukade medel ger en budgetavvikelse på 72 mkr och avser bland annat lägre arbetsgivaravgifter och driftreserv för Rimnersbadet. Finansnettot har en positiv avvikelse på 16 mkr. Dessutom avviker skatteintäkter och generella statsbidrag med 111 mkr mot budget.

De allra flesta nämnderna har en positiv budgetavvikelse för perioden. Största avvikelsen har kommunstyrelsen med 32 mkr och socialnämnden med 28 mkr.

Samhällsbyggnadsnämnden har en negativ budgetavvikelse med -25 mkr och Barn och utbildningsnämnden har en budgetavvikelse med -13 mkr.

Investeringar

Investeringsutgifterna uppgår totalt till 606 mkr för året. Under året har byggnationen av ny brandstation, Rimnersbadet, Rimnersvallen och ombyggnad av Ramnerödsskolan fortsatt och dessa fyra projekt utgör en stor del av den totala investeringsutgiften 2022.