Så ökar vi tryggheten för kommunens invånare

Trots att färre utsätts för brott i Uddevalla upplever invånarna en stor otrygghet. För att ändra upplevelsen av otrygghet ska samarbetet med Polis, kommun, bostadsbolag och näringsliv utökas.
- Det är även viktigt att kommunicera till allmänheten allt som görs för att visa på förändringen. Genom att samverka i kommunens lokala brottsförebyggande råd, ta del av invånarnas åsikter och ta fram medborgarlöften kan vi bidra till att skapa ett tryggare Uddevalla, säger Ulrika Engelbrektsson, säkerhetssamordnare på Uddevalla kommun.

Uddevalla kommun arbetar för att öka tryggheten för invånarna i vår kommun, bland annat genom brottsförebyggande- och drogförebyggande arbete. Arbetet är organiserat i Enheten för trygghet och samhällsskydd. Förebyggande arbete utförs av en mängd olika aktörer och sker i flera olika samverkansformer. Det finns alltså fler aktörer och former än som nämns här som utför ett viktigt arbete.

Lokalt Brå

Brottsförebyggande rådet (Brå) är en statlig myndighet som genom förebyggande insatser verkar för en minskad brottslighet i samhället. För att öka den lokala förankringen organiseras ett lokalt Brå som ska arbeta med brottsförebyggande arbetet i Uddevalla. Enheten för trygghet och samhällsskydd är sammankallande för det lokala Brå och i rådet ingår representanter från flera olika samhällsaktörer. Uddevalla kommuns lokala Brå kommer under 2023 och 2024 att arbeta med fokus på drogförebyggande arbete, bidra till att öka trygghet för kommunens invånare och bli bättre på att informera om det förebyggande arbetet som görs i Uddevalla.

Samverka

Ett sätt att arbeta med invånarnas trygghet är metoden Effektiv samordning för trygghet (EST). Genom att samverka - kommun, Polis och exempelvis bostadsbolag - minskar och förebygger vi brott och otrygghet genom tidiga insatser när problem uppstår eller är på väg att kunna inträffa.

Ordningsvakter

I vår kommun har vi två Lov 3-områden som innebär att vi har ordningsvakter som ronderar för att näringsidkare, allmänhet med flera ska känna sig trygga. Våra områden finns i centrala stan och på Dalaberg.

Business Improvement District

Fler exempel på förebyggande arbeten som görs är BID, Business Improvement District, ett sätt att organisera och formalisera samverkan för att skapa ett rent och snyggt centrum i kommunen.

Tidigt samordnade insatser

TSI är ett team som utvecklar nya arbetssätt för att i ett tidigt skede nå barn och unga i riskzonen för socialt utanförskap. Målet är att öka förutsättningarna för barn att lyckas i skolan och att skapa trygga uppväxtvillkor.

Grannsamverkan

Grannsamverkan är en metod för att öka tryggheten i ett bostadsområde genom att de närboende gemensamt arbetar för att förebygga brott.

Samverkanöverenskommelse

Uddevalla kommun och Länspolisområde västra Fyrbodal har tillsammans tagit fram en samverkansöverenskommelse som är ett verktyg för att skapa struktur och effektivitet i samverkan mellan polis och kommun. Överenskommelsen bidrar till att ge ett helhetsperspektiv och underlätta en samsyn på brotts- eller otrygghetsproblemen, och bidra till resurser och rätt förutsättningar i det trygghetsskapande arbetet. För att ytterligare förstärka arbetet har vi utifrån medborgardialoger, fysiska träffar och digitala enkäter tagit fram ett nytt medborgarlöfte för 2023

Medborgarlöfte

Ett medborgarlöfte är ett arbete eller åtgärd som kommunen och polisen åtar sig att göra och som ska kommuniceras med medborgarna. Löftet är en viktig grund för hur vi samverkar kring brottsförebyggande arbete och ökar tryggheten för kommunens invånare.


Kontakt

Ulrika Engelbrektsson

Säkerhetssamordnare

e-post: ulrika.engelbrektsson@uddevalla.se

Tel: 0522-697499


Läs mer om brottsförebyggande arbete