Nya politiska majoriteten föreslår förändringar inom socialtjänsten

Nya majoriteten i socialnämnden föreslår ett antal förändringar inom socialtjänsten. Anledningen är att man vill säkra kvaliteten på insatser för brukarna, och göra det mer attraktivt att arbeta inom socialtjänsten. Förändringarna rör flera olika områden: personlig assistans, boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning, vård- och omsorgsboende för äldre missbrukare, språktester för nyanställda, kommunal läkarstrateg och upphandling av tvätteritjänst.

En man går intill en person som sitter i rullstol, de går på en grusig väg med träd i vårgrönska

Nya politiska majoriteten föreslår ett antal förändringar inom socialtjänsten, bland annat inom personlig assistans.

Förändringarna är förslag som kommer att tas upp och beslutas om i socialnämnden den 19 april. Två av förslagen, de som rör personlig assistans och boendestöd i kommunal regi, kommer att tas vidare till kommunfullmäktige för beslut i maj eller juni.

- Jag är medveten om att det här är beslut som kan komma att skapa oro hos brukare, anhöriga och anställda. Sådana beslut tas aldrig med lätthet men det är beslut som tas inför den tuffa verklighet vi står inför de kommande åren, och som tas för att kunna säkerställa en god hållbar vård och omsorg i kommunen framledes, säger Ann-Charlott Gustafsson (UP), ordförande i socialnämnden.

Förslagen i korthet inom respektive område

Personlig assistans
Nya majoriteten föreslår att utförare för personlig assistans ska upphandlas. I dagsläget har ett 30-tal brukare Uddevalla kommun som utförare för personlig assistans. Förslaget innebär att de brukare som har Uddevalla kommun som utförare för personlig assistans får en ny utförare - ett företag som kommunen tecknar avtal med. Kommunen ställer då som krav att det sker en överflyttning av personal till detta företag. Personalen kommer att få välja om de vill gå över till ny arbetsgivare eller inte. Detta förslag om personlig assistans kommer att gå vidare för beslut i kommunfullmäktige i maj eller juni.

Lyktans vård- och omsorgsboende
Nya majoriteten föreslår att Lyktans vård- och omsorgsboende för äldre missbrukare avvecklas. I dagsläget finns 14 boende på Lyktan. De brukare som idag bor på Lyktan kommer enligt förslaget att få vård och behandling i andra former, på andra vård- och omsorgsboenden eller i annat boende med stöd. Personal på Lyktan kommer att erbjudas andra tjänster inom socialtjänsten med liknande arbetsuppgifter. Detta förslag kommer att diskuteras och fattas beslut om på socialnämndens möte 19 april.

Boendestöd i kommunal regi
Nya majoriteten föreslår att upphöra med valfrihetssystemet inom boendestöd för brukare med psykisk funktionsnedsättning. I dagsläget tillhandahåller både Tesia, Team Assistans, Midas omsorg och Uddevalla kommun boendestöd. Förslaget innebär att det endast blir Uddevalla kommun som kommer att vara utförare av insatser för brukare som har boendestöd. Boendestöd är en komplex verksamhet med stora behov av utveckling, en framgångsfaktor är därför att kommunen har hand om hela verksamheten. Detta förslag kommer att gå vidare för beslut i kommunfullmäktige i maj eller juni.

Språktester för nyanställda
Nya majoriteten föreslår språktester för alla nyanställda inom socialtjänsten, samt för befintlig personal där behov finns. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har tidigare kritiserat Uddevalla kommun för bristande språkkunskaper hos personal inom äldreomsorgen. Detta förslag på språktester kommer att diskuteras och fattas beslut om på socialnämndens möte 19 april.

Tvätt inom hemtjänst
Nya majoriteten föreslår att tvätt av brukares kläder ska skötas av annan aktör än undersköterskor. Att tvätta och torka brukares kläder och annan textil utförs idag av undersköterskor. Genom att ta bort detta arbetsmoment från undersköterskorna skapas en bättre arbetsmiljö och mer kvalitetstid för brukaren. Detta förslag kommer att diskuteras och fattas beslut om på socialnämndens möte 19 april.

Kommunal läkarstrateg
Nya majoriteten föreslår att den medicinska kompetensen inom kommunen ska stärkas genom en läkarstrateg, för att öka vårdkunskapen inom kommunen. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har tidigare kritiserat Uddevalla kommun för bristande vårdkunskaper inom äldreomsorgen. En kommunal läkarstrateg ska ge ökad vårdkunskap inom socialtjänsten. Detta förslag kommer att diskuteras och fattas beslut om på socialnämndens möte 19 april.