Bolagskoncernen - en del av kommunens verksamhet

Uddevalla kommun består inte bara av kommunfullmäktige, nämnder och förvaltningar utan kommunen driver också en del av sin verksamhet genom kommunala bolag. Totalt är Uddevalla kommun ensam ägare eller delägare i arton bolag som är samlade under moderbolaget Uddevalla Utvecklings AB. Nu är bolagskoncernens resultatet för 2022 klart och det är positivt.

Årsredovisningen för Uddevalla kommuns bolagskoncern är klar för kalenderåret 2022 och Christer Hasslebäck som är ordförande för moderbolaget Uddevalla Utvecklings AB tycker att det är ett bra resultat.

- Det är ett fantastiskt bra resultat där alla ingående företag har presterat bättre utfall än sina prognoser i början av verksamhetsåret, säger ordförande Christer Hasslebäck.

Även Per Bäckström som är VD för Uddevalla Utvecklings AB är nöjd med resultatet. Han berättar att vissa bolag både i år och historiskt går bättre än andra men att det totala resultatet ser mycket bra ut och att de nu arbetar vidare med frågor rörande bolagens resultat, koncernbidrag och spelregler för avkastning. Detta för att ha möjlighet att utnyttja fördela resurserna ännu bättre i framtiden.

I koncernen Uddevalla Utvecklings AB ingår bland annat de helägda dotterbolagen Uddevalla Turism AB, Uddevalla Omnibus AB, Uddevalla Hamnterminal AB och Uddevalla Energi AB. Uddevalla Omnibuss, Uddevalla Hamnterminal och Uddevalla Energi har i sin tur egna dotterbolag under sig. Förutom dessa är kommunen delägare i ytterligare några bolag, till exempel Fyrstadsflygplats AB och Regionteater Väst AB.

I koncernen Uddevalla Utvecklings AB ingår bland annat de helägda dotterbolagen Uddevalla Turism AB, Uddevalla Omnibus AB, Uddevalla Hamnterminal AB och Uddevalla Energi AB. Uddevalla Omnibuss, Uddevalla Hamnterminal och Uddevalla Energi har i sin tur egna dotterbolag under sig. Förutom dessa är kommunen delägare i ytterligare några bolag, till exempel Fyrstadsflygplats AB och Regionteater Väst AB.

Moderbolagets uppdrag

Koncernens moderbolag Uddevalla Utvecklings AB har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att vara ägare och samordna kommunens bolag för att säkerställa att resurserna inom koncernen används på bästa sätt. I ägardirektiven från fullmäktige står bland annat att Uddevalla Utveckling ansvarar för att hålla uppsikt, ha kontroll, följa upp och utföra löpande översyn av koncernbolagens verksamheter.

Per förklarar att det är genom ägardirektiven som moderbolaget styr dotterbolagen i koncernen. Men Per påpekar att moderbolagets roll är att sätta ramar genom bland annat styrdokument och skapa former för samverkan mellan bolagen, inte att detaljstyra det operativa arbetet i verksamheterna.

Struktur, kultur och aktiv ägarstyrning

Uddevalla Utvecklings AB använder sig av aktiv ägarstyrning och Per berättar att det betyder att de vill vara en aktiv ägare och ha insyn i och löpande uppföljning från dotterbolagens verksamheter. Arbetet med att skapa en tydligare samordning inom koncernen har pågått under några år. Det är en prioriterad fråga som politiken varit helt eniga om. Förra året låg fokus på strukturen inom koncernen och man såg bland annat över alla styrdokument. Under 2023 kommer man arbeta vidare med koncernens kultur.

Samordning inom bolagskoncernen:

  • Investeringar – Hur kan kommande investeringar samordnas på bästa sätt.
  • Internkontrollplanen – Hur kan bolagen hjälpa varandra när det kommer till interna resurser.
  • Inköp/upphandling – Hur kan bolagen hjälpa varandra med inköp och upphandling.
  • Säkerhet och beredskap – Bolagen ingår i kommunens krisorganisation och i kommunens arbete med beredskap och säkerhet.

- Har man kommunala bolag bör man ha en aktiv ägarstyrning. Den ska vara baserad på struktur och kultur och ha en tydlighet i regelverk och styrdokument. Och det måste finnas former för samverkan, samordning och synergieffekter. Detta eftersom de kommunala bolagen är en del av kommunen, förklarar Per Bäckström.

Christer poängterar också att det är viktigt att de kommunala bolagen ser sig själva som en del i kommunkoncernen och inte som fristående bolag. Han säger att bolagskoncernen blir starkare genom att samverka och hitta synergieffekter som både bolagen och kommunens övriga verksamhet kan ha nytta av.