Den politiska majoriteten presenterade budget och flerårsplan

Idag onsdag 17 maj presenterade den politiska majoriteten förslag till budget för 2024 och flerårsplan för 2024-2026. Nästa år är ett svårfinansierat år med inflation och kostnadsökningar. Den politiska majoriteten vill fortsatt prioritera kommunens kärnverksamhet inom skola och socialtjänst. Skatten kommer att vara oförändrad.

Fem män och en kvinna står framför Stadshuset, i bakgrunden syns blommande tulpaner

Den politiska majoriteten presenterade budgetförslag för 2024 och flerårsplan för 2024-26. På bilden syns Gösta Dahlberg (M), Ann-Charlott Gustafsson (UP), Henrik Sundström (M), John Alexandersson (SD), Martin Pettersson (SD) och David Sahlsten (KD).

Kommunstyrelsens ordförande Martin Pettersson, och kommunstyrelsens vice ordförande Henrik Sundström presenterade budgetförslaget tillsammans med samtliga gruppledare för majoriteten. Budgetförslaget är ett gemensamt förslag från Sverigedemokraterna, Uddevallapartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna.

Ansvarstagande i svårt ekonomiskt läge

Budgetförslaget präglas av omvärldsläget med inflation och kostnadsökningar, samt stora kostnader för uppräkning av pensioner. Det innebär ett svårt ekonomiskt läge och därmed krävs återhållsamhet inom den kommunala verksamheten. Låga ekonomiska resultat väntas. Kärnverksamhet prioriteras före sådan verksamhet som är frivillig.

- Vi kan inte vältra över kommunens problem på invånarna i ekonomiskt svåra tider. Vi måste liksom de prioritera och då är det kärnverksamheten vi värnar, säger Martin Pettersson, kommunstyrelsens ordförande.

Fördelning till nämnderna 2024 i budgetförslaget

Kommunfullmäktige
+ 0,2 mkr, Uddevalla är värd för Vänortskonferens 2024.

Kommunstyrelsen
- 20 mkr växla spår i stadsutveckling,
+3 mkr konjunkturberedskap inom arbetsmarknad,
+0,5 mkr SM i friidrott 2024,
-5 mkr generell effektivisering,
+5,2 mkr brandstationen med tillhörande övningsområde. 

Barn och utbildningsnämnden
+ 10 mkr planerad ramsänkning utgår,
+3 mkr ramförstärkning,
+7,5 mkr nya skolor i Ljungskile.

Socialnämnden
+ 3,9 mkr utbyggnad av Rotviksbro äldreboende,
-3,9 mkr anpassning av verksamheten

Samhällsbyggnadsnämnden
+4 mkr detaljplaner och förstudier,
+5,9 gator och parker,
-2,1 mkr lönsamt skogsbruk,
+7,2 investeringar offentlig miljö,
+10 mkr planerat underhåll.

Kultur och fritidsnämnden
+37,1 mkr Rimnersbadet och Rimnersvallen.

Den politiska majoriteten föreslår

  • Översyn av lokalbank och markreserv, samt avyttring av fastigheter som det inte bedöms finnas något behov av.
  • Översyn av kommunens delägande och medlemskap i externa organisationer. Utträde ur eller avyttring av kommunens andel i de organisationer där nyttan av ägandeskap/medlemskap inte står i proportion till kostnaden.
  • Avsluta projektet med ett nytt stadshus, som ett resultat av bristande förutsättningar och kostnadsskäl.
  • Arbeta fram förslag för att möta kulturens behov i Uddevalla.
  • Påbörja arbete med en kommuntäckande landsbygdsdialog.
  • Investeringar med projektstart 2023-2026 får påbörjas förutsatt att det finns ett politiskt igångsättningsbeslut.

Det är kommunfullmäktige som fattar beslut om kommunens budget och flerårsplan, vilket sker på kommunfullmäktiges sammanträde onsdag 14 juni.

Den politiska majoritetens budgetpresentation (länk till pdf för utskrift) Pdf, 4.2 MB.

För mer information, kontakta gärna
Martin Pettersson
Kommunstyrelsens ordförande (SD)
Telefon 0522-69 61 01

Henrik Sundström (M)
Kommunstyrelsens vice ordförande
Telefon 0522-69 61 02