Sju träd tas ner och ersätts med nya i Gustaf B Thordéns park

Oxlarna i allén runt parken är sjuka och riskerar att tappa större grenar. Två träd tas ner i sommar och fem träd tas ner i höst när de nya träden planteras.

En av de nya oxlarna som ersatt ett tidigare nertaget träd.

Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att ta ner och ersätta sju av oxlarna i allén runt Gustaf B Thordéns park. Träden behöver tas ner eftersom de är sjuka, och det finns en risk att de tappar större grenar som kan skada bilar och personer.

Två träd tas ner i sommar

Totalt är det elva oxlar i allén runt parken, och tidigare har fyra oxlar tagits ner av samma anledning och ersatts med nya.

- I sommar kommer vi att ta ner två träd som vi bedömer innebär störst risk. Resterande träd får stå kvar tills i höst och tas ner samtidig som vi planterar nya oxlar. Vi fortsätter med återplantering av oxel för att hålla enheten runt parken, säger trädgårdsingenjör Madelene Petersson.

De nertagna träden ersätts med nya träd

Oxlarna runt Gustaf B Thordens park omfattas av det generella biotopskyddet då det är en allé. Det innebär att de och deras omgivande miljö är skyddade, och att det är förbjudet att ta ner dem utan en speciell dispens från Länsstyrelsen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har sökt och fått dispens för att ta ner träden under förutsättning att de ersätts.

- Uddevalla kommun är väldigt restriktiva med att ta ner träd och bedömningar och avvägningar görs i varje fall. Kan träden stå kvar så är det alltid att föredra. Men i detta specifika fall har vi landat i att det är för stor risk att ha kvar de sjuka och döende träden, säger kommunekolog Sofia Stengavel.

Du hittar mer information om hur Uddevalla kommun arbetar med nertagning av träd på uddevalla.se: Nedtagning av träd - Uddevalla kommun