Majoriteten presenterade budget och flerårsplan

Idag onsdag presenterade den politiska majoriteten förslag till budget för 2025 och flerårsplan 2026-2027. Majoriteten vill satsa på ett levande centrum, företagsklimat, trygghet samt prioritera kommunens kärnverksamhet för barn och unga, äldre och personer med funktionsnedsättning. Skatten kommer att vara oförändrad.

fyra glada personer

Den politiska majoriteten presenterade budget och flerårsplan, Jerker Lundin (vice gruppledare KD), John Alexandersson (gruppledare SD), Ann-Charlott Gustafsson (gruppledare UP) och Gösta Dahlberg (gruppledare M).

Kommunstyrelsens ordförande Martin Pettersson, och kommunstyrelsens förste vice ordförande Henrik Sundström presenterade budgetförslaget tillsammans med samtliga gruppledare för majoriteten. Budgetförslaget är ett gemensamt förslag från Sverigedemokraterna, Uddevallapartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna.

Budgetförslaget präglas av den nationella konjunkturen och omvärldsläget, men majoriteten presenterar en budget med ansvar och framtidstro på Uddevallas utveckling. Fokus ligger på målgrupper och prioriterade områden.

- Den här budgeten ger oss goda förutsättningar för 2025 samtidigt som den med grund i stort mått av framtidstro pekar ut kompassriktningen för Uddevalla, säger Martin Pettersson, kommunstyrelsens ordförande.

Majoriteten satsar extra inom fyra viktiga områden

Majoriteten satsar extra inom fyra viktiga områden: ett levande centrum, företagsklimat, trygghet, samt kärnverksamheten – barn och unga, äldre och personer med funktionsnedsättning.


Ett levande centrum

Flexibel detaljplan för centrumområdet. Centrums attraktionskraft ska stärkas och det ska finnas förutsättningar för att möjliggöra omställning och utveckling. Majoriteten kommer att ta fram en samlad och mer flexibel detaljplan för centrumområdet.
Satsning: + 1,5 miljoner per år för framtagande av detaljplan centrum

Uddevalla centrum ska prioriteras. En besöksnäringsstrategi har tagits fram och nästa steg är att ta fram en handlingsplan för att utveckla besöksnäringen i kommunen.
Majoriteten har även beslutat om framtagande av en centrumstrategi.

Företagsklimat

Nytt industriområde och förtätning av befintligt. Efter två genomförda företagsmaraton konstaterar majoriteten att det finns ett behov som varit försakat under längre tid samt att det finns ett stort antal företag som befinner sig i ett expansivt skede och letar efter plats för utveckling och expansion.
Majoriteten kommer att:
skapa Anneröds industriområde – förvärv
förtäta Kuröds industriområde
satsa + 2 mkr för utveckling och planering av industrimark

Vi har framtidstro och tror på tillväxt. Majoriteten lägger den största investeringsbudgeten någonsin för att bygga Uddevalla för framtiden. Totala investeringar 2025 uppgår till 2 094,1 mkr. Dessa fördelas enligt följande:
Bolag, stiftelse och förbund: 1 337,8 mkr
Uddevalla kommun 756,3 mkr


Kärnverksamheten – barn och unga, äldre och personer med funktionsnedsättning

Barn och unga i skolan prioriteras. Majoriteten skjuter till +39 mkr för en bra skola trots sjunkande elevunderlag. Tillskottet fördelas enligt följande:
+ 20 mkr för att bibehålla kvalitet och kompensation för ökade kostnader,
+ 14 mkr för att finansiera investeringar i nya fräscha lokaler,
+ 5 mkr öka budgeten för skolmaten. Skolmaten är viktig för lärande och välbefinnande. Det ska vara kvalitativ husmanskost som serveras och barn och ungdomar ska ha ökat inflytande i menyerna.

Äldre och personer med funktionsnedsättning prioriteras. Majoriteten skjuter till +27,1 mkr. Tillskottet fördelas enligt följande:
+ 20 mkr för att bibehålla kvalitet och kompensation för ökade kostnader,
+ 5,5 mkr för att finansiera investeringar i nya fräscha lokaler samt kringkostnader,
+ 1,6 mkr för att finansiera fria resor för äldre som fyllt 70 år

Trygghet

Trygghet och en robust räddningstjänst är viktigt i dessa tider. Majoriteten planerar att ingå i ett större räddningstjänstförbund och skjuter också till +15 mkr för att säkra god bemanning och täckning för kostnadsökningar.
Tillskottet fördelas enligt följande:
+9 mkr per år reserveras för robust bemanning och ökade kostnader
+6 mkr för den nya brandstationen

Kommunfullmäktige fattar beslut om budget 13 juni

Det är kommunfullmäktige som fattar beslut om kommunens budget och flerårsplan, vilket sker på kommunfullmäktiges sammanträde torsdag 13 juni.

Den politiska majoritetens budgetpresentation (länk till pdf för utskrift) Pdf, 6.4 MB.

För mer information, kontakta gärna

Martin Pettersson
Kommunstyrelsens ordförande (SD)
Telefon 0522-69 61 01

Henrik Sundström (M)
Kommunstyrelsens förste vice ordförande
Telefon 0522-69 61 02