Förtroendet för kommunens politiker och anställda ökar

Nu är resultatet från vårens förtroendeundersökning klart. Det visar att andelen invånare som har förtroende för kommunens politiker ökar, om än från en låg utgångsnivå. Andelen som anser att kommunens anställda arbetar för kommunens bästa ökar också stadigt över tid.

blommande kruka vid Kungstorget

Förtroendet för politiker och anställda i Uddevalla kommun ökar, visar en enkät om medborgarnas förtroende som genomfördes under våren.

Från februari till april i år fick 4000 invånare möjlighet att svara på en enkät om medborgarnas förtroende för kommunen. Enkäten genomfördes av Indikator – Institutet för kvalitetsindikatorer genom utskick till slumpvis utvalda personer över 18 år. Sammanlagt svarade 1565 personer.

Både framgångar och utmaningar

Resultatet visar både framgångar och utmaningar, och kan jämföras med tidigare års medborgarundersökningar genomförda av Statistiska centralbyrån.

- Den samhällsvetenskapliga forskningen visar entydigt att medborgarnas förtroende för sin kommun är viktigt för hela kommunen. Ett högt förtroende skapar mervärden som kommer alla till del, både näringsliv och medborgare. På så sätt kan vi skapa positiva spiraler i samhället. Samtidigt vet vi att ett högt förtroende inte är något som kommer av sig själv. Det tar tid att bygga upp, och det måste förtjänas. Det finns inga genvägar, utan nyckeln ligger i tillgänglighet, transparens och ett ständigt pågående samtal mellan medborgare, politiker och tjänstemän, säger Henrik Sundström, kommunstyrelsens förste vice ordförande.

Positiv upplevelse av kommunens verksamheter stärker förtroende

Enkätsvaren visar att en positiv upplevelse av kommunens verksamheter förstärker invånarnas förtroende för kommunen och för kommunens politiker. Ett högt förtroende för kommunens politiker och anställda påverkar även upplevelsen av kommunens tjänster positivt.
Dock har förtroendet för politikerna ökat över tid mellan 2021 och 2024 samtidigt som upplevelsen av kommunens verksamheter minskat. Ett undantag är socialtjänsten där resultatet visar att upplevelsen av verksamheten förbättrats.

Enkäten visar också att personer med högre utbildning, kvinnor, medelålders personer samt personer med lågt förtroende till människor i allmänhet tenderar att ha lägre förtroende för kommunen. Undersökningen visade också att upplevelsen av socialtjänsten visade sig ha den starkaste kopplingen till det allmänna förtroendet.

Fortsatt arbete för att stärka förtroende

Resultaten från enkäten kommer ligga till grund för fortsatt arbete med upplevelse av kommunens verksamheter och arbete för att stärka förtroendet.

Invånarnas förtroende för kommunens politiker och för att anställda arbetar för kommunens bästa mäts årligen i den nationella medborgarundersökningen. Dessa mätningar kommer att kompletteras med regelbundna mätningar som denna, då förtroendefrågan är prioriterad under mandatperioden.

Läs hela förtroendemätningen (pdf för utskrift) Pdf, 2 MB.

Läs tidigare nyhet