Delårsrapport april 2024 för Uddevalla kommun

Prognosen för helåret 2024 pekar mot ett underskott på -14 mkr

entren till Stadshuset med blommande rabatt i förgrunden

Efter ett utmanande 2023 med osäkert läge i omvärlden, prisökningar, hög inflation, ökade pensionskostnader och en osäker samhällsekonomisk utveckling har en viss stabilisering skett. Trots en viss stabilisering så präglas även ekonomin under 2024 av fortsatta utmaningar. Under årets början så har inflationen sjunkit och är på väg nedåt och även räntesänkningar har påbörjats. Detta skapar förutsättningar för en återhämtning av ekonomin. Samtidigt finns det flera faktorer som verkar i andra riktningen, som en svag krona och minskande privatkonsumtion och bostadsbyggande. Invånarantalet fortsätter att minska, vilket innebär minskade skatteintäkter och en översyn av investeringsbehovet kan bli aktuell. Kommunens stora investeringsobjekt är i det närmaste avslutade i och med att Rimnersbadet invigs inom kort. Det har medfört att kommunens externa låneskuld har ökat under perioden.

Helårsprognosen indikerar ett underskott på -14 mkr jämfört med det budgeterade resultatet på 7 mkr.

Resultat t.o.m. april

Kommunens resultat till och med april visade ett underskott på -31 mkr och kan jämföras med ett budgeterat resultat på -72 mkr för perioden. Budgetavvikelsen uppgick till 41 mkr. Följande förklarar skillnaden mellan budget och utfall: Nämndernas gemensamma resultat skilde sig från budgeten med 24 mkr, skatteintäkter och generella statsbidrag var 27 mkr högre än budget, finansnettot var 28 mkr bättre än budgeterat och övrigt kommunövergripande var -38 mkr sämre än budgeterat.

De flesta nämnderna hade en positiv budgetavvikelse för perioden. Största avvikelsen hade barn och utbildningsnämnden med 20 mkr.

Samhällsbyggnadsnämnden hade en negativ budgetavvikelse med -6 mkr och Socialnämnden hade en budgetavvikelse på -4 mkr.

Resultatet för kommunkoncernen (dvs inklusive bolag, stiftelser och kommunalförbund) uppgick till -34 mkr. Förutom kommunens resultat på -31 mkr uppgick resultatet för UUAB-koncernen till 33 mkr, Uddevallahem 9 mkr och övriga bolag med -5 mkr. I resultatet ingår även en koncernjustering med -40 mkr.

Investeringar

Kommunens investeringar uppgick till 110 mkr och kommunkoncernens till 313 mkr. Merparten av koncernföretagens investeringar gjordes inom Uddevalla Energi AB, Uddevalla Vatten AB och stiftelsen Uddevallahem.

Invånarantal

Invånarantalet har hittills under året minskat med 51 personer och uppgår i slutet av augusti till 56 994 invånare.

Helårsprognos

Helårsprognosen för kommunen är ett underskott på -14 mkr. Det kan jämföras med ett budgeterat resultat på 7 mkr. Resultatprognosen innehåller jämförelsestörande poster på 63 mkr så budgetavvikelse exklusive jämförelsestörande poster är -84 mkr. Totalt uppvisar nämnderna ett prognosticerat överskott på 1 mkr. I nämndernas prognosticerade resultat finns avvikelser hos kommunstyrelsen med 3 mkr, barn- och utbildningsnämnden 12 mkr, socialnämnden med -12 mkr, samhällsbyggnadsnämnden -3 mkr och kultur och fritidsnämnden prognostiserar 1 mkr.

I övrigt finns det kommunövergripande medel som ger en nettoavvikelse på -21 mkr. Det är skatteintäkter och generella statsbidrag som påverkar avvikelsen allra mest med 77 mkr. I motsats till den positiva avvikelsen ger pensionskostnaderna en stor negativ avvikelse med -93 mkr.

Årsprognosen för kommunkoncernen är 14 mkr.

Kommunens investeringar för helåret beräknas till 525 mkr och kommunkoncernens till 1 332 mkr.

Delårsrapporter