Gullviva, mandelblom… och lupiner, lupiner, lupiner

Nu nalkas den ljuva sommartid, men mitt i det vackra finns det arter som långsamt tar över och blir allt vanligare i den svenska sommaren.

En vägren full med lupiner

Nu på sommaren är det inte bara våra svenska blommor som sprider sig i vägkanten. Invasiva, främmande arter breder långsamt ut sig och tar över utrymmet. Här syns den vackra men invasiva arten blomsterlupin.

De kallas invasiva främmade arter eftersom de inte hör hemma i vår natur utan har transporterats hit. Väl här konkurrerar de ut andra arter och orsakar på så vis allvarlig skada på våra ekosystem.

I Uddevalla har vi exempelvis problem med de invasiva arterna blomserlupin, jättebalsamin och parkslide som breder ut sig allt mer.

Du som äger mark är skyldig att bekämpa

Flera av de invasiva arterna är med på EU.s förteckning över invasiva arter som anses vara särskilt skadliga. Det är förbudet att odla eller sprida arter som finns med på förteckningen på något sätt. Du som äger mark är också skyldig att ta bort alla växter som finns på din fastighet. Exempel på arter som omfattas av lagstiftning är jättebalsamin och jätteloka.

Om du är markägare och har invasiva arter på din mark måste du ta reda på vad som gäller för just den arten. En del växter bör bekämpas innan de går i frö - andra gör du bäst i att helt låta vara i fred för att undvika att arten sprider sig ytterligare.

För alla invasiva arter gäller att du måste ta hand om avfallet med stor försiktighet. Förpacka alla delar av växer i mycket väl förslutna plastpåsar och lämna som brännbart avfall.

Invasiva arter som ännu inte omfattas av regler

Det finns invasiva arter som ännu inte omfattas av några regler. De är fortfarande invasiva, ställer till problem i vår svenska flora och fauna och kan i framtiden bli arter som måste bekämpas. Det är därför starkt rekommenderat att inte sprida dessa arter utan redan nu begränsa dem så gott det går. Här ingår bland annat blomsterlupin och parkslide.

Vad gör kommunen åt invasiva arter?

Kommunen ansvarar precis som alla markägare för att bekämpa invasiva arter som finns med på EUs förteckning från kommunal mark. Kommunen har tagit fram en handlingsplan för hur bekämpningen ska göras. Bekämpning kommer att prioriteras i områden med höga naturvärden och mark som används för aktivitet och rekreation i tätortsnära områden.

Rapportera om du hittar en invasiv art

Vi vill gärna ha din hjälp att rapportera platser där vi har invasiva arter. Ta en bild på växten och rapportera in ditt fynd till Artdatabanken.

Här rapporterar du fynd av invasiva arter>>

Mer information

Läs mer om invasiva främmande arter>>

Har du frågor kan du kontakta vår trädgårdsingenjör Madelene Petersson, telefon: 0522- 69 64 72