Aktivitet Förebygger bidrar till en meningsfull fritid

I Uddevalla kommun genomför vi sedan i höstas en folkhälsosatsning tillsammans med Rädda Barnen och det lokala föreningslivet som heter Aktivitet Förebygger. Under våren har också delar av det lokala näringslivet anslutit sig till satsningen. Tillsammans arbetar vi för ökad folkhälsa och en meningsfull fritid bland barn och unga. Satsningen stöds av Hälsopolitiska rådet i Uddevalla.

Ökad fysisk aktivitet och en meningsfull fritid bidrar till bättre folkhälsa

Foto: Johnér

Syftet med satsningen är att bidra till en bättre folkhälsa genom ökad fysisk aktivitet och förbättrade möjligheter till delaktighet och meningsfull fritid. Att delta i fritidsaktiviteter är en skyddsfaktor som kan bidra till bättre hälsa och social gemenskap. På samma sätt är avsaknad av en meningsfull fritid en riskfaktor för ohälsa och utanförskap.

I Uddevalla är ungefär hälften av kommunens 7–12-åringar medlem i någon typ av förening, men skillnaderna i föreningsdeltagande är stor mellan olika bostadsområden och mellan barn i familjer med olika ekonomiska förutsättningar. Med denna satsning vill Uddevalla kommun tillsammans med Rädda Barnen, föreningslivet och näringslivet skapa möjligheter för alla barn att kunna delta i fritidsaktiviteter och föreningslivet oavsett bakgrund, ekonomiska- och sociala förutsättningar.

- Hälsopolitiska rådet ser mycket positivt på Aktivitet Förebygger. Satsningen har potential att stärka folkhälsan hos barn och unga, både nu och på sikt. Kommunens, civilsamhällets och näringslivets gemensamma engagemang för barn och ungas hälsa genom Aktivitet Förebygger bidrar till en god delaktighet och sammanhållning i kommunen, säger Ann-Charlott Gustafsson, ordförande i Hälsopolitiska rådet.

Under och efter skoltid

Aktivitet Förebygger består av tre delar. Den första delen är obligatoriska föreningsaktiviteter på skoltid. Barnens skoltid förlängs med en schemalagd timma i veckan. Då får de utöva olika aktiviteter ledda av föreningslivet eller av kommunens kulturskola. Syftet med att använda obligatorisk skoltid för satsningen är att nå alla barn oavsett bakgrund och nuvarande intressen för att öka den fysiska aktiviteten och bidra till meningsfulla fritidsaktiviteter på ett mer jämlikt sätt.

After School verksamheten är en annan del som innebär möjlighet till fortsatt aktivitet tillsammans med ledare efter skoltid, antingen i föreningslivets regi eller i kommunens öppna fritidsverksamhet. Förhoppningen är att barnen utifrån nya intressen på ett enkelt sätt i anslutning till sin skoldag ska kunna ta del av ett brett aktivitetsutbud och uppleva att de har en meningsfull fritid.

Den tredje delen innehåller ekonomiska och stödjande insatser riktade till de barn som inte har möjlighet att delta i de fritidsaktiviteter som finns. Riktat ekonomiskt stöd kan användas till medlemsavgifter, träningsutrustning och andra kringkostnader som idag gör det ekonomiskt omöjligt för barn, vars familjer har små ekonomiska marginaler, att delta i föreningsaktiviteter och särskilda fritidsintressen. Detta blir möjligt tack vare donationer från det lokala näringslivet i kommunen.

- Folkhälsoarbetet handlar i grunden om att stärka de grupper som är särskilt utsatta på ett eller annat sätt. Det handlar om att utjämna skillnader, säger Emma Sandwall, projektledare på Rädda Barnen.

Aktivitet Förebygger på Ramnerödsskolan och After School på Unnerödsskolan

Med hjälp av medel från Hälsopolitiska rådet har Uddevalla kommun tillsatt en samordnare för Aktivitet Förebygger. Under 2023 startade man upp satsningen i årskurs 4 på Ramnerödsskolan som blir först ut i Uddevalla, följt av uppstart av After School-verksamhet på Unnerödsskolanskolan.

Aktiviteterna väljs ut utifrån barnens egna önskemål. Under våren 2024 har eleverna på Ramnerödsskolan fått testa boxning, musik, friidrott, brottning, schack och alternativ aktivitet som är en blandning av kroppskontroll, parkour och mental träning. Arbetet fortsätter i höst samtidigt som vi bygger på med After School-verksamhet och påbörjar arbetet med riktade insatser.

Uppmuntrar näringslivet att bli en del av satsningen

En samarbetspartner från det lokala näringslivet som redan gått in i satsningen Aktivitet Förebygger med hälften av det belopp som uppskattats nödvändigt för arbetet med riktade insatser, är uddevallabon och entreprenören Niclas Norlén som tillsammans med sin fru står för initiativet Proud to be me.

- Genom vårt initiativ Proud to be Me känner vi oss stolta över att få vara med och sponsra projektet Aktivitet Förebygger med halva den nödvändiga summan så att projektet kan förverkligas. Vi utmanar nu näringslivet i Uddevalla att gå med oss och bidra med den andra hälften för att göra detta möjligt, säger Niclas Norlén.

Niclas anser att projektet Aktivitet Förebygger är av yttersta vikt och berättar att Rädda Barnen genom tidigare erfarenhet har visat att föreningslivet spelar en avgörande roll för att ge barn och ungdomar i riskzonen ett sammanhang och positiva förebilder. Detta minskar risken för psykisk ohälsa och kriminalitet, som annars kan bli förödande alternativ för individen och samhället. Den positiva inverkan som idrott och föreningsliv har på barn och ungdomar stöds även av omfattande forskning.

Niclas som även är huvudsponsor för IK Rössö berättar att föreningen kommer vara en del av projektet genom att bidra med tränare och hoppas få en bredare bas med fler barn och ungdomar som söker sig till klubben.

- För oss är det därför en självklarhet att sponsra Aktivitet Förebygger, ett projekt som drivs av Uddevalla Kommun och Rädda Barnen. Låt oss tillsammans skapa en tryggare och mer inkluderande framtid för våra unga, avslutar Niclas Norlén.

Om Aktivitet Förebygger

Aktivitet Förebygger grundades i Ängelholm för 15 år sedan med syfte att öka den fysiska aktiviteten hos barn under skoltid. Verksamheten utvecklades senare med After School och riktade insatser med socialt och ekonomiskt stöd till enskilda individer.

Aktivitet Förebygger är ett samarbete mellan kommun, civilsamhälle och näringsliv där det hälsofrämjande och förebyggande arbetet sätts i fokus med det övergripande målet att förbättra barns fysiska och psykiska hälsa.