Valnämnden


Anslag

Beslutande organ

Valnämnden

Sammanträdesdatum

30 januari 2018

Datum då anslaget sätts upp

30 januari 2018

Datum då anslaget tas ned

21 februari 2018

Förvaringsplats för handlingarna

Kommunledningskontoret

Ansvarig för anslaget

Annica Åberg

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00