Kommunstyrelsen


Anslag

Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

28 februari 2018

Datum då anslaget sätts upp

2 mars 2018

Datum då anslaget tas ned

26 mars 2018

Förvaringsplats för handlingarna

Kommunledningskontoret

Ansvarig för anslaget

Annica Åberg

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00