Barn och utbildningsnämnden

Paragrafer 144-154

Anslag

Beslutande organ

Barn och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

22 november 2018

Datum då anslaget sätts upp

26 november 2018

Datum då anslaget tas ned

18 december 2018

Förvaringsplats för handlingarna

Barn och utbildningsförvaltningen

Ansvarig för anslaget

Pernilla Gustafsson

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00