Kommunstyrelsen

Anslag

Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

28 november 2018

Datum då anslaget sätts upp

30 november 2018

Datum då anslaget tas ned

27 december 2018

Förvaringsplats för handlingarna

Kommunledningskontoret

Ansvarig för anslaget

Annica Åberg

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00