Barn och utbildningsnämnden

Paragraf 1-16

Anslag

Beslutande organ

Barn och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

24 januari 2019

Datum då anslaget sätts upp

28 januari 2019

Datum då anslaget tas ned

19 februari 2019

Förvaringsplats för handlingarna

Barn och utbildningsförvaltningen

Ansvarig för anslaget

Pernilla Gustafsson

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00