Kommunstyrelsen


Anslag

Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

30 januari 2019

Datum då anslaget sätts upp

31 januari 2019

Datum då anslaget tas ned

22 februari 2019

Förvaringsplats för handlingarna

Kommunledningskontoret

Ansvarig för anslaget

Sebastian Johansson

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00