Socialnämnden


Anslag

Beslutande organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

20 februari 2019

Datum då anslaget sätts upp

28 februari 2019

Datum då anslaget tas ned

22 mars 2019

Förvaringsplats för handlingarna

Socialtjänsten

Ansvarig för anslaget

Charlotte Larsson

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00