Kommunstyrelsen

Anslag

Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

27 februari 2019

Datum då anslaget sätts upp

1 mars 2019

Datum då anslaget tas ned

23 mars 2019

Förvaringsplats för handlingarna

Kommunledningskontoret

Ansvarig för anslaget

Sebastian Johansson

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00