Barn och utbildningsnämnden

Paragraf 17-33

Anslag

Beslutande organ

Barn och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

28 februari 2019

Datum då anslaget sätts upp

5 mars 2019

Datum då anslaget tas ned

27 mars 2019

Förvaringsplats för handlingarna

Barn och utbildningsförvaltningen

Ansvarig för anslaget

Pernilla Gustafsson

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00