Samhällsplaneringsutskottet

Anslag

Beslutande organ

Samhällsplaneringsutskottet

Sammanträdesdatum

5 mars 2019

Datum då anslaget sätts upp

8 mars 2019

Datum då anslaget tas ned

30 mars 2019

Förvaringsplats för handlingarna

Kommunledningskontoret

Ansvarig för anslaget

Sebastian Johansson

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00