Samhällsplaneringsutskottet

Anslag

Beslutande organ

Samhällsplaneringsutskottet

Sammanträdesdatum

1 april 2019

Datum då anslaget sätts upp

3 april 2019

Datum då anslaget tas ned

25 april 2019

Förvaringsplats för handlingarna

Kommunledningskontoret

Ansvarig för anslaget

Sebastian Johansson

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00