Kommunens revisorer


Anslag

Beslutande organ

Kommunens revisorer

Sammanträdesdatum

20 mars 2019

Datum då anslaget sätts upp

15 april 2019

Datum då anslaget tas ned

7 maj 2019

Förvaringsplats för handlingarna

Kommunledningskontoret

Ansvarig för anslaget

Annika Thorström

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00