Barn och utbildningsnämnden

Paragrafer 46-61

Anslag

Beslutande organ

Barn och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

23 april 2019

Datum då anslaget sätts upp

29 april 2019

Datum då anslaget tas ned

21 maj 2019

Förvaringsplats för handlingarna

Barn och utbildningsförvaltningen

Ansvarig för anslaget

Pernilla Gustafsson

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00