Kommunens revisorer


Anslag

Beslutande organ

Kommunens revisorer

Sammanträdesdatum

17 april 2019

Datum då anslaget sätts upp

30 april 2019

Datum då anslaget tas ned

22 maj 2019

Förvaringsplats för handlingarna

Kommunledningskontoret

Ansvarig för anslaget

Annika Thorström

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00