Personalutskottet


Anslag

Beslutande organ

Personalutskottet

Sammanträdesdatum

2 maj 2019

Datum då anslaget sätts upp

8 maj 2019

Datum då anslaget tas ned

30 maj 2019

Förvaringsplats för handlingarna

Kommunledningskontoret

Ansvarig för anslaget

Elisabeth Johansson

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00