Barn och utbildningsnämnden

Paragraf 62-76

Anslag

Beslutande organ

Barn och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

23 maj 2019

Datum då anslaget sätts upp

28 maj 2019

Datum då anslaget tas ned

19 juni 2019

Förvaringsplats för handlingarna

Barn och utbildningsförvaltningen

Ansvarig för anslaget

Pernilla Gustafsson

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00