Socialnämndens arbetsutskott


Anslag

Beslutande organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

4 juni 2019

Datum då anslaget sätts upp

11 juni 2019

Datum då anslaget tas ned

3 juli 2019

Förvaringsplats för handlingarna

Socialtjänsten

Ansvarig för anslaget

Charlotte Larsson

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00