Kommunens revisorer

Anslag

Beslutande organ

Kommunens revisorer

Sammanträdesdatum

19 juni 2019

Datum då anslaget sätts upp

3 juli 2019

Datum då anslaget tas ned

25 juli 2019

Förvaringsplats för handlingarna

Kommunledningskontoret

Ansvarig för anslaget

Annika Thorström

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00