Samhällsplaneringsutskottet

Anslag

Beslutande organ

Samhällsplaneringsutskottet

Sammanträdesdatum

3 september 2019

Datum då anslaget sätts upp

5 september 2019

Datum då anslaget tas ned

27 september 2019

Förvaringsplats för handlingarna

Kommunledningskontoret

Ansvarig för anslaget

Kajsa Jansson

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00