Personalutskottet

Anslag

Beslutande organ

Personalutskottet

Sammanträdesdatum

4 september 2019

Datum då anslaget sätts upp

10 september 2019

Datum då anslaget tas ned

3 oktober 2019

Förvaringsplats för handlingarna

Kommunledningskontoret

Ansvarig för anslaget

Elisabeth Johansson

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00