Ekonomiutskottet

Anslag

Beslutande organ

Ekonomiutskottet

Sammanträdesdatum

16 september 2019

Datum då anslaget sätts upp

26 september 2019

Datum då anslaget tas ned

18 oktober 2019

Förvaringsplats för handlingarna

Kommunledningskontoret

Ansvarig för anslaget

Annika Thorström

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00