Kultur och fritidsnämnden

Protokoll 2019-11-20 omedelbar justering

§ 139-141

Anslag

Beslutande organ

Kultur och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

20 november 2019

Datum då anslaget sätts upp

20 november 2019

Datum då anslaget tas ned

17 december 2019

Förvaringsplats för handlingarna

Kultur och fritidsförvaltningen

Ansvarig för anslaget

Josefin Florell

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00