Barn och utbildningsnämnden

Paragrafer 131-145

Anslag

Beslutande organ

Barn och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

21 november 2019

Datum då anslaget sätts upp

26 november 2019

Datum då anslaget tas ned

18 december 2019

Förvaringsplats för handlingarna

Barn och utbildningsförvaltningen

Ansvarig för anslaget

Pernilla Gustafsson

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00