Samråd om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Samfälligheten Jordfalls grundvattentäkt

Samfällighetsföreningen Jordfall samt några fastigheter i Kolvik försörjs idag med grundvatten genom uttag ur tre bergborrade brunnar på fastigheten Kolvik 1:17.

Uddevalla kommun har nu, som fastställande myndighet, för avsikt att fastställa vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för samfällighetens grundvattentäkt. Fastighetsägare, myndigheter, berörda organisationer och ledningsägare bereds härmed tillfälle till information och att yttra sig i ärendet.

Kungörelse

Beslutande organ

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

27 februari 2020

Datum då kungörelsen sätts upp

30 januari 2020

Datum då kungörelsen tas ned

27 februari 2020

Förvaringsplats för handlingarna

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ansvarig för kungörelsen

Peter Jonasson

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00