Personalutskottet

Anslag

Beslutande organ

Personalutskottet

Sammanträdesdatum

5 februari 2020

Datum då anslaget sätts upp

12 februari 2020

Datum då anslaget tas ned

5 mars 2020

Förvaringsplats för handlingarna

Kommunledningskontoret

Ansvarig för anslaget

Elisabeth Johansson

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00