Barn och utbildningsnämnden

Paragrafer 43-57

Anslag

Beslutande organ

Barn och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

19 mars 2020

Datum då anslaget sätts upp

24 mars 2020

Datum då anslaget tas ned

15 april 2020

Förvaringsplats för handlingarna

Barn och utbildningsförvaltningen

Ansvarig för anslaget

Pernilla Gustafsson

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00