Personalutskottet

Anslag

Beslutande organ

Personalutskottet

Sammanträdesdatum

6 maj 2020

Datum då anslaget sätts upp

13 maj 2020

Datum då anslaget tas ned

4 juni 2020

Förvaringsplats för handlingarna

Kommunledningskontoret

Ansvarig för anslaget

Elisabeth Johansson

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00