Ekonomiutskottet

Anslag

Beslutande organ

Ekonomiutskottet

Sammanträdesdatum

18 maj 2020

Datum då anslaget sätts upp

20 maj 2020

Datum då anslaget tas ned

11 juni 2020

Förvaringsplats för handlingarna

Kommunledningskontoret

Ansvarig för anslaget

Annika Thorström

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00