Barn och utbildningsnämnden

Paragraf 91-110

Anslag

Beslutande organ

Barn och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

11 juni 2020

Datum då anslaget sätts upp

18 juni 2020

Datum då anslaget tas ned

10 juli 2020

Förvaringsplats för handlingarna

Barn och utbildningsförvaltningen

Ansvarig för anslaget

Pernilla Gustafsson

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00