Barn och utbildningsnämnden

Paragrafer 123-142

Anslag

Beslutande organ

Barn och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

24 september 2020

Datum då anslaget sätts upp

30 september 2020

Datum då anslaget tas ned

22 oktober 2020

Förvaringsplats för handlingarna

Barn och utbildningsförvaltningen

Ansvarig för anslaget

Pernilla Gustafsson

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00