Kommunstyrelsen

Anslag

Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

30 september 2020

Datum då anslaget sätts upp

2 oktober 2020

Datum då anslaget tas ned

24 oktober 2020

Förvaringsplats för handlingarna

Kommunledningskontoret

Ansvarig för anslaget

Sebastian Johansson

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00