Personalutskottet

Anslag

Beslutande organ

Personalutskottet

Sammanträdesdatum

7 oktober 2020

Datum då anslaget sätts upp

14 oktober 2020

Datum då anslaget tas ned

5 november 2020

Förvaringsplats för handlingarna

Kommunledningskontoret

Ansvarig för anslaget

Elisabeth Johansson

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00