Personalutskottet

Anslag

Beslutande organ

Personalutskottet

Sammanträdesdatum

4 november 2020

Datum då anslaget sätts upp

10 november 2020

Datum då anslaget tas ned

2 december 2020

Förvaringsplats för handlingarna

Kommunledningskontoret

Ansvarig för anslaget

Annika Thorström

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00