Barn och utbildningsnämnden

Paragrafer 13-31

Anslag

Beslutande organ

Barn och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

18 februari 2021

Datum då anslaget sätts upp

23 februari 2021

Datum då anslaget tas ned

17 mars 2021

Förvaringsplats för handlingarna

Barn och utbildningsförvaltningen

Ansvarig för anslaget

Pernilla Gustafsson

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00