Barn och utbildningsnämnden

Paragrafer 32-49

Anslag

Beslutande organ

Barn och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

25 mars 2021

Datum då anslaget sätts upp

31 mars 2021

Datum då anslaget tas ned

22 april 2021

Förvaringsplats för handlingarna

Barn och utbildningsförvaltningen

Ansvarig för anslaget

Pernilla Gustafsson

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00